Nicki Minaj - Jay Sean - 2012 (It Ain't The End) ft. Nicki Minaj